Präsens

Almanca'da şimdiki zaman "Präsens" eylem söylendiği sırada gerçekleşir. İfade cümlelerinde normal sıralama özne "Subjekt" yüklem "Prädikat" ve nesne "Objekt şeklindedir.

Kullanılan zaman zarfları:  heute, jetzt, nun, gerade, sofort, augenblicklich, gegenwärtig, heutzutage… 
Allgemein (Genel):  wieder, oft, oftmals, häufig, mehrmals, stets, immer, immerzu, ewig, erst, zuerst, zuletzt, endlich, nie, niemals, morgens, mittags, abends, nachts, vormittags …

Subjekt Prädikat + Objekt
Özne + Yüklem + Nesne

Subjekt
(Özne)

Prädikat
(Yüklem)

Objekt
(Nesne)
Türkçe
Ich wohne  in der Türkei Ben Türkiye'de ikamet ediyorum
Er  kommt aus Deutschland O Almanyalı'dır
Wir  lernen Deutscht Biz Almanca öğreniyoruz
Ihr hört Musik Siz müsik dinliyorsunuz.
sie  sprechen Deutsch,Englisch,Türkisch Öğrenciler Almanca,İngilizce,Türkçe konuşuyorlar
Das Essen ist  fertig Yemek hazır.

 

Fiille sağlanan soru cümlelerinde ise yüklem ile özne yer değiştirir. Yani yüklem "Prädikat"özne "Subjekt"ve nesne "Objekt şeklindedir.

Prädikat  + Subjekt Objekt
Yüklem + Özne + Nesne
 

Prädikat
(Yüklem)
Subjekt
(Özne)
Objekt
(Nesne)
Türkçe
Sprechen Sie Französisch? Siz Fransızca konuşuyormusunuz?
Lernt ihr Italienisch? Siz Italyaca öğreniyormusunuz?
Wohnt sie  in Spanien O İspanya'da mı oturuyor?
Heißt du Julia? Adın Julia mı?

 

Soru sözcükleri ile sağlanan soru cümlelerinde ise soru sözcüğü birinci "Fragewort" yüklem "Prädikat" yine ikinci sırada özne Subjekt üçüncü sırada ve diğer ögeler gelir.

Fragewort + ​Prädikat  + Subjekt Objekt
Soru Sözcüğü + Yüklem Özne + Nesne

Fragewort

Prädikat
(Yüklem)
Subjekt
(Özne)
Objekt
(Nesne)
Türkçe
Wie  ist Ihr Name? Adınız nedir?
Woher kommen Sie?   Nerelisiniz?
Wo wohnst du? Nerede ikamet ediyorsunuz?
Wie geht's  dir? Nasılsın?
Wer ist das? Bu kim?
Wie  ist Ihre Adresse Adresiniz nedir?

 

Olumsuz cümleler ise iki şekilde kurulur. Fiil cümlelerinde "nicht" isim cümlelerinde ise "kein" sözcüğu kullanılır. Olumsuz cümleleri ve diğer seçenekleri ilerleyen bölümlerde değinilecektir.

İsim Cümlelerinde Olumsuzluk

Das ist kein Heft. (Bu bir defter değildir)
Das ist kein Bleistift. (Bu bir kurşunkalem değildir)
Das ist keine Kreide (Bu bir tebeşir değildir)
Ich habe keine Zeit (Zamanım yoktur)
Ich habe kein Geld (Param yoktur)
Ich habe keinen Hunger. (Aç değilim)
Ich habe keinen Durst (Susamıyorum)

Fiil Cümlelerinde Olumsuzluk)

Du hörst uns nicht zu. (Sen bize kulak vermiyorsun/dinlemiyorsun)
Verstehen Sie das nicht. (Bunu anlamıyormusunuz?)
Ihr kommt an die Tafel nicht  (Tahtaya gelmiyorsunuz)

Präsens (zukünftige Handlung)

Türkçedeki fiilde zaman kayması yolu ile geniş zaman ve gelecek zaman anlamına gelecek şekilde  kullanılabilir.

Übermorgen fliege ich  nach London (gelecek zaman yerine)

Präsens (Gewohnheiten)

Morgens trinke ich Milch
Abends sehe ich fern
Morgens stehe ich um 7.00 Uhr auf. 
Jedes Wochenende gehe ich ins Kino
Alle zwei Tage gehe ich ins Fitnessstudio
Morgens,  vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts, oft, häufig,  jeden Tag, jede Woche,  jedes Wochenende, alle drei Tage vs. Almanca’da Türkçe’de geniş zamanı karşılayan ayrı bir zaman yoktur. Zaman zarfları ile  Präsens geniş zaman anlamı kazanır.  Bu zaman zarfları ile kurulan cümle alışkanlıklar, ve düzenli olarak yapılan eylemleri ifade edilir.

Şimdiki Zamanda Fiil Çekimleri

Fiil çekimlerine geçmeden önce fiil ilgili bazı kavramları bilmek gerekir.) Almanca'da fiiller ekten "Endung" ve kökten "Stamm" oluşur. Fiilin mastar haline ise "Infinitiv" denir ve sözlüklerde bu şekliyle bulabilirsiniz. Fiillerin mastar halleri ya "-n" ya da "-en" eki ile biter. Fiilden bu ekleri attıldığında fiil kökü bulunur ve çekim ekleri kökten sonra gelir.

Infinitiv
Mastar
Verbstamm
Fiil Kökü
Endung
hören hör -en
sagen sag -en
sammeln sammel -n
lächeln lächel -n

 

Schwache,Regelmäßige Verben/Zayıf,Düzensiz Fiiller
Bu ekler sunlardır ve en genel geçer kuraldır. ich-e,du-ster/sie/es-t, wir-enihr-t,sie/Sie-en 
Bu ekleri ve özneleri tabloda çekimleyelim.

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
leben leb leb-e leb-st leb-t leb-en leb-t leb-en
wohnen wohn wohn-e wohn-st wohn-t wohn-en wohn-t wohn-en
sagen sag sag-e sag-st sag-t sag-en sag-t sag-en
hören hör hör-e hör-st hör-t hör-en hör-t hör-en
folgen folg folg-e folg-st folg-t folg-en folg-t folg-en
Endungen -e -st -t -en -t -en

 

* gösterilen "*Sie" çoğul değildir. Çekim ekleri bakımından benzerlik teşkil ettiği için çoğulun içinde gösterilmiştir.

Der Kellner deckt den Tisch für vier Person  (Garson masayı dört kişilik hazırlayor).
Wir hören Musik (Biz muzik dinliyoruz)
Alıştırma için aşağıdaki linki tıkklayınız!
Schwache Verben

Konjugation "-s"

Fiil kökünün son harflerinde "-s,-ss,ß,x,z" var ise fiil 2. Tekil şahısta "2.Person im Singular" "-s" düşer.

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
reisen reis reis-e reis( )t reis-t reis-en reis-t reis-en
hassen hass hass-e hass( )t hass-t hass-en hass-t hass-en
heißen heiß heiß-e heiß( )t heiß-t heiß-en heiß-t heiß-en
mixen mix mix-e mix( )t mix-t mix-en mix-t mix-en
tanzen tanz tanz-e tanz( )t tanz-t tanz-en tanz-t tanz-en
Endungen -e ( )t -t -en -t -en

 Alıştırma içim aşağıdaki linki tıklayınız!
Konjugation "-s"

 

Konjugation "-e"

Sonu "-ln" ile biten fiillerde 1.Tekil Şahısta  "ich" "1.Person im Singular" çekimlenirken fiil kökündeki "-e" düşer.

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
sammeln sammel samm( )l-e sammel-st sammel-t sammel-n sammel-t sammel-n
lächeln lächel läch( )l-e lächel-st lächel-t lächel-n lächel-t lächel-n
Endung ( )-e -st -t -n -t -n

Ich sammle Briefmarken (Mektup pulu biriktiriyorum).

Er lächelt über ihre Schüchternheit (Onun çekingenliğine gülümsüyor).

 

"-e" Zur Hilfe 

Fill kökünün son harfleri  „-d,-t; -m,-n“  ünsüzler ile biten fiillerin çekiminde fiil  ikinci "du"ve üçüncü tekil  er,sie,es ve ikinci çoğul şahıs ihr çekimlerinde çekim eklerinden önce yardımcı ünlü araya „-e“ gilir. Eğer "n ve m" harfinden önce "-r" harfi var ise bu kural geçersizdir.

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
arbeiten arbeit arbeit-e arbeite-st arbeite-t arbeit-en arbeite-t arbeit-en
binden bind bind-e binde-st binde-t bind-en binde-t bind-en
ordnen ordn ordn-e ordne-st ordne-t ordn-en ordne-t ordn-en
atmen atm atm-e atme-st atme-t atm-en atme-t atm-en
Endung -e e-st e-t -en e-t -en

Uyarı"-m,-n" seslerinden önce "-r" var ise ve fiil  "-lm,-ln" bitiyorsa  yardımcı ses "-e" kuralı geçersizdir.

Julia arbeitet bei Siemens (Julia Siemens'te çalışıyor)
Er findet seine Brille nicht  (O gözlüğünü bulamıyor)
Bildet einen Satz (Bir cümle kurun)
Sie heiratet einen reichen Mann ( O zengin bir adamla evleniyor).

Alıştırma için aşağıdaki linki tıkklayınız!
-zur Hilfe

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
lärmen rm lärm-e lärm-st lärm-t lärm-en lärm-t lärm-en
qualmen qualm qualm-e qualm-st qualm-t qualm-en qualm-t qualmen
Endung -e -st -t -en -t -en

 

 

Uyarı:Eğer fiil ikinci ve üçüncü tekil şahış çekiminde fiil kökündeki  sesli harfte değişiklik varsa yardımcı ses -e kuralı yanlızca "ihr" de geçerlidir. Bakınız düzensiz starke verben "raten ve werden" fiilinin çekimine.

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
laden lad lad-e läd( )-st lad( )-t lad-en lade-t lad-en
raten rat rat-e rät( )-st rät( )-t rat-en rate-t rat-en
Endung -e ( )-st ( )-t -en e-t -en

 

Starke,Unregelmäßige Verben/Düzensiz,Kuvvetli Eylemler:

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es " çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir.

a = ä

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
backen back back-e back-st/bäck-st back-t/bäck-t back-en back-t back-en
blasen blas lärm-e blä( )-st bläs-t bläs-en bläs-t bläs-en
fahren fahr fahr-e fähr-st fähr-t fahr-en fahr-t fahr-en
fallen fall fall-e fäll-st fäll-t fall-en fall-t fall-en
fangen fang fang-e fäng-st fäng-t fang-en fang-t fang-en
graben grab grab-e gräb-st gräb-t grab-en grab-t grab-en
laden lad lad-e läd( )-st läd( )-t lad-en lade-t lad-en
lassen lass lass-e läss( )-t läss-t lass-en lass-t lass-en
raten rat rat-e rät-st rät( ) rat-en rate-t rat-en
schlafen schlaf schlaf-e schläf-st schläf-t schlaf-en schlaf-t schlaf-en
tragen trag trag-e träg-st träg-t trag-en trag-t trag-en
waschen wasch wasch-e wäsch-st wäsch-t wasch-en wasch-t wasch-en
wachsen wachs wachs-e wächs( )-t wächs-t wachs-en wachs-t wachs-en
laufen lauf lauf-e läuf-st läuf-t lauf-en lauf-t lauf-en
saufen sauf sauf-e säuf-st säuf-t sauf-en sauf-t sauf-en
stoßen stoß stoß-e stöß( )-t stöß-t stoß-en stoß-t stoß-en
Endung -e -st -t -en -t -en

 

* Bir fiil ön ek alarak türetilmişse çekimleri aynıdır. Bakınız "raten, beraten; fangen, empfangen"
Unregelmäßige Verben= Vokalwechsel a=ä

 e = i

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
bergen berg berg-e birg-st birg-t berg-en berg-t berg-en
bersten berst berst-e birst( ) birst( ) berst-en berste-t berst-en
brech brech brech-e brich-st brich-t brech-en brech-t brech-en
dreschen dreschen dresch-e drisch-st drisch-t dresch-en dresch-t dresch-en
essen ess ess-e iss( )t iss-t ess-en ess-t ess-en
fecht fecht fecht-e ficht-st ficht( ) fecht-en fechte-t fecht-en
flechten flecht flecht-e flicht-st flicht( ) flecht-en flechte-t flecht-en
geben geb geb-e gib-st gib-t geb-en geb-t geb-en
gelten gelt gelt-e gilt-st gilt( ) gelt-en gelte-t gelt-en
helfen helf helf-e hilf-st hilf-t helf-en helf-t helf-en
messen mess mess-e miss( )t miss-t mess-en mess-t mess-en
nehmen nehm nehm-e nimm-st nimm-t nehm-en nehm-t nehm-en
schelten schelt schelt-e schilt-st schilt( ) schelt-en schelte-t schelt-en
schwellen schwell schwell-e schwill-st schwill-t schwell-en schwell-t schwell-en
sprechen sprech sprech-e sprich-st sprich-t sprech-en sprech-t sprech-en
stechen stech stech-e stich-st stich-t stech-en stech-t stech-en
sterben sterb sterb-e stirb-st stirb-t sterb-en sterb-t sterb-en
treffen treff treff-e triff-st triff-t treff-en treff-t treff-en
treten tret tret-e tritt-st tritt-t tret-en trete-t tret-en
verderben verderb verderb-e verdirb-st verdirb-t verderb-en verderb-t verderb-en
vergessen vergess vergess-e vergiss( )-t vergiss-t vergess-en vergess-t vergess-en
werben werb werb-e wirb-st wirb-t werb-en werb-t werb-en
werfen werf werf-e wirf-st wirf-t werf-en werf-t werf-en
Endung -e -st -t -en -t -en

Aşağıdaki linki tıklayınız!

Unregelmäßige Verben,Vokalwechsel e-i 

 

e = ie

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
lesen les les-e lies( )t lies-t les-en les-t les-en
sehen seh seh-e sieh-st sieh-t seh-en seh-t seh-en
geschehen gescheh     geschieh-t      
stehlen stehl stehl-e stiehl-st stiehl-t stehl-en stehl-t stehl-en

Aşağıdaki linki tıklayınız!

 

Unregelmäßige Verben,Vokalwechsel e-ie

"haben,sein,werden" als Vollverb"
"Haben, sein, werden" hem yardımcı fiil "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak "Vollverb" olarak kullanılır. Yardımcı fiil olarak kullanıldığında başka bir fiil ile birleşerek bileşik zaman oluşturur. Esas fiil olarak ise bir isim ya da sıffatla birlikte yüklem görevi üstlenir.

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
haben hab habe-e hast hat hab-en hab-t hab-en
sein* sei bin bist ist sind seid sind
werden werd werd-e wir-st wird werd-en werde-t werd-en

 

"Haben" esas fiil olarak bir isim ile "Nomen,Substantiv" birlikte kullanılır. Bir şeyin varlığını, gösterir ya da sahip olmak, anlamında kullanılır.

Ich habe Lust.
Wir haben ein Kind
Ihr habt keinen Mut.
Die Schüler haben ihren Erfolg     (Nomen)
Das Kind hat keine Angst 
Die Armen haben wenig Geld

"sein ve werden" fiilleri "haben" fiillinin aksine hem bir isim ile "Nomen" hem bir sıfat ile "Adjektiv" kullanılır.

Das Kind ist durstig. (Çocuk susadı)
Der Held ist mütig. (Kahram cesaretli)
Der Junge ist ängstlich. Genç korkuyor)          (Adjektiv)
Wir sind erfolgreich. (Biz başarılıyız)

Er ist nicht Alex. (O Alex değil)
Sie ist Pilotin. (O pilotdur)
Ihr seid Tischler. (Siz marangozsunuz)            (Nomen)
Wir sind ein Team. (Biz bir ekibiz)

Ich wird vernünftig. (Ben akıllı olacam)
Wir werden berühmt. (Biz meşhur olacağız)    (Adjektiv)
Das Kind wird hungrig. (Çocuk acıkacak)

Ich werde Arzt. (Ben doktor olacam)
Du wirst Journalist. (Sen haberci olacaksın)     (Nomen)
sie werden Autor. (Onlar yazar olacaklar)

Trennbare Verben
Ayrılanbilen fiiller iki parçadan fiil kısmı „Verb“ ve ek kısımdan „Verbzusatz“ oluşur. “an/kommen“ Şimdiki zamanda ayrılabilen fiillerde fiil kısmı özneden sonra ön ek „Präfix“ kısım ise cümle sonunda yer alır.Ayrılabilen ön ekler  „Präfix/Verbzusatz“  „ab, an, auf, aus, bei, ein, fest, her, hin, los, mit, nach, vor, weg, wieder, zu, zurück, tot, weg, zurück, kapputt, fern, teil …“ Ayrılabilen fiilerde vurgu fiilin ek kısmındadır.

Präfix  Verb Subjekt Verb Mittelfeld Verbzusatz
aus geben Er  gibt uns Kaffee aus
zurück fliegen sie fliegt am Freitag nach Darmstadt zurück
mit kommen   du kommst  leider nicht mit
nach  suchen  wir suchen  eine Wohnung im Internet nach 

.

Modalverben (Tarz Eylemleri)

Tarz fiileri „Modalverben“  çümlede çekimlenmiş halde „konjugiert“ özneden sonra; genellikle bir fiille birlikte „Vollverb“ kullanılır ve ikinci fiil cümle sonunda master halinde „Infinitv“  bulunur.

Normal fiilerden farklı olarak 1. 2. ve 3. tekil şahısta ses değişikliği  1. ve 3.tekil şahıslarda çekim eki almazlar ve çoğul çekimleri mastar hali ile aynıdır.  Kimi tarz fiilerin anlaşılması kolay olan durumlarda tarz fiilleri de nadiren yanlız kullanılabilir ikinci fiil düşürülebilir.

Infinitiv
Mastar
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
mögen mag mag-st mag mög-en mög-t mög-en
können kann kann-st kann könn-en könn-t könn-en
müssen muss muss-()t muss müss-en müss-t müss-en
dürfen darf darf-st darf dürf-en dürf-t dürf-en
sollen* soll soll-st soll soll-en soll-t soll-en
wollen* will will-st will woll-en woll-t woll-en
wissen weiß weiß-()t weiß wiss-en wiss-t wiss-en
Endungen -st -en -t -en

*"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

Subjekt Modalverb Mittelfeld Vollverb
Du darfst bei deiner Freundin nicht übernachten
Ihr dürft im Garten nicht spielen
Ich kann dich morgen  besuchen
Du musst hier das Auto anhalten
Du sollst täglich 2 Liter Wasser trinken
Jeder soll vor jedem Respekt haben
Ich will in den Ferien Führerschein machen
wir mögen im Internet surfen

Hören, sehen, helfen, fühlen,spüren,brauchen,lassen, bleiben, gehen, lehren, lernen  filler bir esas fiille bir arada tarz fiilleri gibi kullanılabilir.  

Subjekt Verb Mittelfeld Verb 2
Du hörst ihn singen
Ihr lässt  uns immer warten
Der Sohn hilft ihrer Mutter spüllen
Er siehnt den Zug kommen
Wir gehen in die Stadtmitte einkaufen
Sie lehrt mich tanzen
Ich lerne Klavier spielen
Du brauchst nicht zu sagen
Wir bleiben vor Angst sitzen
Der Patient fühlt sich die Medikamente wirken

Aşağıdaki linki tıklayınız!

Gesamtüberblick Regel und Unregelmäßige Verben im Präsens

 

Präsens
Etiketlendi:             

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: