istanbul escort bayan

istanbul escort

Unregelmäßige Verben

Vokalwechsel a = ä

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es "çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir.

a = ä

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
backen back  back-e bäck-st bäck -t/back-t    back-en back-t  back-en
blasen blas blas-e bläs-st bläs -t blas -en blas-t  blas -en
beraten berat berat-e berät-st berät() berat -en berate -t berat -en
empfangen empfang empfang-e empfäng-st empfäng-t empfang-en empfang-t empfang-en
fahren fahr fahr-e fähr-st fähr-t fahr-en fahr-t fahr-en
fallen fall fall-e fäll-st fäll-t fall-en fall-t fall-en
fangen fang fang-e fäng-st fäng-t fang-en fang-t fang-en
graben grab grab-e grä b-st gräb-t grab-en grab-t grab-en
laden lad lad-e läd-st läd-t lad-en lade-t lad-en
lassen lass lass-e läss-()t läss-t lass-en lass-t lass-en
raten rat rat-e rät-st rät() rat -en rate -t rat -en
schlafen schlaf schlaf-e schläf-st schläf-t schlaf-en schlaf  -t schlaf -en
tragen trag trag-e träg-st träg-t trag-en trag  -t trag -en
waschen wasch wasch-e wäsch-st wäsch-t wasch-en wasch  -t wasch -en
wachsen wachs wachs-e wächs-()t wächs-t wachs-en wachs wachs -en
laufen lauf lauf-e läuf-st läuf-t lauf-en lauf-t lauf-en
saufen sauf sauf-e säuf-st säuf-t sauf-en sauf-t sauf-en
stoßen stoß stoß-e stöß-st stöß-t stoß-en stoß-t stoß-en

* Bir fiil ön ek alarak türetilmişse istisnai durumlar hariç çekimleri aynıdır. Bakınız "raten, beraten; fangen, empfangen"

 

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es" çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir. 

e = i

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bergen berg  berg-e birg  -st birg  -t  berg -en berg -t  berg -en
bersten berst berst-e birst() birst() berst -en berste-t  berst-en
brechen brech brech-e brich-st brich-t brech-en brech-t brech-en
dreschen  dresch dresch-e drisch-st drisch-t dresch-en dresch-t dresch-en
erschrecken  erschreck erschreck-e erschrick-st erschrick-t erschreck-en erschreck-t erschreck-en
essen ess  ess-e iss-()t iss-t ess-en ess-t ess-en
fechten fecht fecht-e ficht-st ficht() fecht-en fechte-t fecht-en
fechten flecht flecht -e flicht -st flicht  () flecht -en flechte-t flecht -en
geben geb geb-e gib-st gib-t geb-en geb-t geb-en
gelten gelt gelt-e gilt -st gilt  () gelt-en gelte-t gelt-en
helfen helf helf-e hilf-st hilf-t helf-en helf-t helf-en
messen mess mess-e miss-()t miss-t mess-en mess-t mess-en
nehmen nehm nehm-e nimm -st nimm-t nehm-en nehm-t nehm-en
schelten schelt schelt-e schilt-st schilt() schelt-en schelte-t schelt-en
schmelzen schmelz schmelz-e schmilz-()t schm i lz -t schmelz -en schmelz-t  schmelz -en
schwellen schwell schwell-e schwill-st schwill-t schwell-en schwell-t schwell-en
sprechen sprech sprech-e sprich-st sprich-t sprech-en sprech-t sprech-en
stechen stech stech-e stich-st stich-t stech-en stech-t stech-en
sterben sterb sterb-e stirb-st stirb-t sterb-en sterb-t sterb-en
treffen treff treff-e triff-st triff-t treff-en treff-t treff-en
treten tret tret-e tritt-st trit-t tret-en trete-t tret-en
verderben verderb verderb-e verdirb-st verdirb-t verderb-en verderb-t verderb-en
vergessen vergess vergess-e vergiss-()t vergiss-t vergess-en vergess-t vergess-en
werben werb werb-e wib-st wirb-t werb-en werb-t werb-en
werfen werf werf-e wirf-st wirf-t werf-en werf-t werf-en
    -e -st -t -en -t -en

 e=ie

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befehlen befehl befehl-e befiehl-st befiehl-t  befehl-en befehl-t befehl-en
empfehlen empfehl empfehl-e empfiehl-st empfiehl-t empfehl-en empfehl-t  empfehl-en
geschehen* gescheh     *gesch ie h-t      
lesen les les-e lies-()t lies-t les-en les-t les-en
sehen seh seh-e sieh-st sieh-t seh-en seh-t seh-en
stehlen stehl stehl-e stiehl-st stiehl-t stehl-en stehl-t stehl-en

* Bazı fiiler yanlızca üçüncü tekil şahısta kullanılır.

 

Kuvvetli fiile Imperfek'te fiil kökündeki seslide değişiklik olur.  Perfekt'e ise genelikle ses değişimi meydana gelir ve fiil kökünün başına "ge-" sonuna ise "-en" eki alır. 

Infinitiv/Mastar Verbstamm 2. 3. Persom  Imperfekt Partizip Perfekt
kommen komm   kam ge-komm-en
geben geb gibt gab ge-geb-en
lesen les liest las ge-les-en
treten tret tritt trat ge-tret-en
sehen seh sieht sah ge-seh-en
reiten reit reitest/reitet ratt ge-ritt-en
schneiden schneid   schnitt ge– schnitt-en
bleiben leihen   blieb ge-blieb-en
schreiben schreib   schrieb ge-schrieb-en
leihen leih   lieh ge-lieh-en
finden find   fand ge-fund-en
singen sing   sang ge-sung-en
trinken trink   trank ge-trunk-en
fließen fließ   floss ge-floss-en
riechen riech   roch ge-roch-en
schließ schieß   schloss ge-schloss-en
fliegen flieg   flog ge-flog-en
bieten biet   bot ge-bot-en
ziehen zieh   zog ge-zog-en
helfen helf hilft half ge-holf-en
sterben sterb stirbt starb ge-storb-en
werfen werf wirft warf ge-worf-en
brechen brech bricht brach ge-broch-en
sprechen sprech spricht sprach ge-sproch-en
treffen treff trifft traf ge-troff-en
fechten fecht ficht focht ge-flocht-en
schwellen schwell schwillt schwoll ge-schwoll-en
schmelzen schmelz schmilzt schmolz ge-schmolz-en
schwimmen schwimm   schwamm ge-schwomm-en
spinnen spinn   spann ge-sponn-en
sinnen sinn   sann ge-sonn-en
fahren fahr fährt fuhr ge-fahr-en
laden lad lädt lud ge-lad-en
tragen trag trägt trug ge-trag-en
schlafen schlaf schläft schlief ge-schlaf-en
lassen lass lässt ließ ge-lass-en
fallen fall fällt fiel ge-fall-en
stehlen stehl stiehlt stahl ge-stohl-en
lügen lüg   log ge-log-en
trügen trüg   trog ge-trog-en
*gären *gär   *gor *ge-gor-en
*wägen *wäg   *wog *ge-wog-en
glimmen glimm   glomm ge-glomm-en
klimmen klimm   klomm ge-klomm-en
fangen fang   fing ge-fang-en
laufen lauf läuft lief ge-lauf-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir.

"sein, haben, werden"

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

Infinitiv Verbstamm Imperfekt Partizip Perfekt
sein sei war ge-wes-en
werden werd wurde ge-word-en
haben hab hatte ge-hab-t

* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Unregelmäßige Verben

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: