Verben mit Präpositionen

Bu fiiller belli bir edat ile birlikte ve ismin belli halinde kullanılır ve bu fiiller kullanıldıkları edatlarla birlikte öğrenilmelidir.

  • Diese Verben werden mit einer festen Präpositionen und einem bestimmten Kasus "Akkusativ,Dativ,Genitiv" gebrucht.

Beispiel/Örnek :

Er spricht von jenem und diesem (sprechen von Dativ)Ondan bundan konuşuyor.

Bir şeylerden konuşmak von edatıyla birlikte kullanılır.

 

Hangi fiilin hangi edatla ve hangi halde kullanılacğının kesin belli bir kuralı bulunmamaktadır. Bu yüzden fiil edat ve edat ve hangi halde kullanılması gerektiği bir arada öğrenilmeli çalışılmalıdır. Bu fiiller belli bir edat ve belli bir ismin haline bağlıdır.

  • Es gibt keine bestimmten Regel dafür, welches Verb mit welcher Präposition gebraucht und mit welchem Kasus das Objekt steht. Verb, Präposition und Kasus sollten deshalb zusammen gelernt werden. Das Verb ist mit einem Präpositionalobjekt verbunden

Beispiel/Örnek : sorgen für Akk./ teilnehmen an Dat.

Die Krankenschwester sorgt für den Schwerkranken.Hemşire ağır hastaya bakıyor. (sorgen für Akkusativ)
                                                     Akkusativ-ismin -i hali

Wir haben an der Wanderung teilgenommen.Yürüyüse katıldık. (teilnehmen an Dativ)
                        Dativ-ismin -e hali

 

Bazı edatla kullanulan fiiller edat ve ismin belli halini gerektiren ögenin yanında bir ismin halini daha gerektirebilir.

  • Manche Verben mit einem Präpositionalobjekt brauchen noch ein weiteres Objekt.

Die Tourist dank dem Taxifahrer für seine Hilfe.Turist taxi soförüne yardımı için teşekkür ediyor.   (danken jemandem für Akkusativ)
                              Dativobjekt-e hali        Akkusativ-i hali

 

Bazı edat ile kullanılan fiiller hatta birden fazla edat ile kullanılır ve gerektirerir. Genellikle ismin -e halini gerektiren "Dativ" ismin -i halini gerektiren  "Akkusativ" ögeden daha önce gelir. Dönüşlü kullanılan çoğu fiiller bir edat gerektirir.

  • Einige Verben brauchen sogar zwei Präpositionalobjekte. Im Allgemeinem steht das Dativobjekt vor dem Akkusativobjekt. Viele reflexiv verwendete Verben haben ein  präpositionales Objekt.

Er beschwert sich bei den Nachbarn über den Lärm. (sich beschweren bei jemandem über etwas) 
                                  Dativobjekt-e hali          Akkusativ-i hali              
(Komşularının gürültüsünden şikayetçi oluyordu.)

 

Bei Fragen und dass-Sätze

Bei Fragen

Soru cümlelerinde öncelikle sorunun kişiye mi nesneye mi sorulduğu ayırt edilmelidir. Kişiye sorulan soru cümlelerinde  Präposition + wer- Fall  (an wen, vom wem) edat soru zamirinden önce gelir.

  • Bei Fragen nach einem Präpositionalobjekt muss man zwischen Personen und Sachen unterscheiden. Bei Personen steht die Präposition vor dem persönlichen Fragewort.

Er wartet auf auf seine Freundin.
         Auf wen     denkt er?
(Person,Kişi)
Präposition + wer- Fall 

Nesne sorulan soru cümlerinde ise wo +  Präposition (worin,worunter) Edat bir ünlü ile başlayan harfle bitiyor ise edatla soru sözcüğünün arasına "r" harfi koyulur.

  • Bei Sachen wird die Präposition mit "wo" verbunden. (Worüber,woran,worauf) Wenn die Präposition mit einem Vokal anfängt wird ein "r" eingeschoben.

Er wartet auf den Bus.O otobüsü bekliyor.
     Worauf       wartet er?O neyi bekliyor. (Sache,İsim)

wo +  Präposition

 

Zamirle kurulan cümlerde de kişi ve nesne ayrımı yapılmak zorundadır.

  • Bei der Bildung von Pronomen anstelle des Präpositionalobjekts muss man auch zwischen Personen und Sachen unterscheiden.

Kisi zamirinde önce edat daha sonra kişi zamiri yer alır.

  • Bei Personen steht die Präposition vor dem Personalpronomen  Präposition + Personalpronomen (an ihn) 

Wartest du auf deine Freundin?Kız arkadaşını mı bekliyorsun.
               Präposition + Personalpronomen
Ich warte immer auf sie.Onu hep bekliyorum. 
                   

Nesnelerde ise  "da" sözcüğü ve edat ile kombinasyonu, edat bir sesli harfle başlıyor ise edatla da sözcüğü arasına "r" harfi girer..

  • Bei Sachen wird die Präposition mit "da" verbunden. (damit,darauf,daran) Wenn die Präposition mit einem Vokal anfängt wird ein "r" eingeschoben. Da +  Präposition

Wartest du auf den Bus.Otobüs mü bekliyorsun.
Ich warte immer    daraufHep onu bekliyorum. 
                      Da +  Präposition

dass-Sätze

Edatlı fiiller dass bağlacı ile ya da mastar cümleleri ile genişletilebilir. Bu durumda edat da-dar + Präposition ile temel cümlenin sonunda yer alır.

  • Das Präpositionalobjekt kann zu einem dass-Satz oder InfinitivKonsturktion erweitert werden. Im Allgemeinen steht die Präposition mit da odar dar am Satzende oder im Buzugssatz.

Er denkt daran, dass seine Tante bald zu Besuch in die Türkei kommt.Yakında teyzesinin Türkiye'ye geleceğini düşünüyor.
     Haupsatz                                             Nebensatz

Er denkt daran, einen Führerscheim im Sommerferien zu machen.Yaz tatilinde bir ehliyet almayı düşünüyor.
     Haupsatz                                       Infinitivkonstruktion

 

Liste der gebräuchlichsten Verben mit Präpositionen

ab/hängen von + Dativ =  bir şeye bağlı olmak
Es hängt von Eltern ab, wohin wir in die Ferien fahren.
Nereye tatile gideceğimiz ebeveynlerimize bağlıdır.

achten auf + Akkusativ = bir şeye dikkat etmek
Während seines Vortrags achtete er kaum auf seine Zuhöre.
Sunumunda seyircilere neredeyse dikkat etmedi.

an/fangen/beginnen  mit + Dativ = bir şeye başlamak
Fang endlich mit dem Vorlesen an.
Sesli okumaya başla!
Es beginnt in Störmung zu regnen
Şidetli yağmur başladı.

sich an/passen an + Akkusativ = bir şeye uyum sağlamak,ayak uydurmak
In kürzer Zeit hat sie sich an die fremde Umgebung angepasst.
Kısa zaman içerisinde yabancı çevreye uyum sağldı.

sich/jdn ärgern über + Akk / mit + Dativ = bir şeye birine kızmak
Der Lehrer ärgerte sich über seine frechen Schüler.
Öğretmen küstah öğrencilerine sinirlendi.

Sie ärgerte seinen jüngeren Bruder.
Erkek kardeşini sinirlendirdi.
Sie ärgerte sich die Fliege an der Wand.
(Küçük şeylere bile kızmak) 

auf/hören mit + Dativ = bir şeye son vermek, bir şeyi bırakmak
Er hörte mit der Arbeit eine Stunde früher auf.
İşi bir saat önce bıraktı.
Sie hörte nicht auf zu schimpfen.
Kızmya son vermedi/bırakmadı.
Er hörte damit auf, seine Hausaufgaben zu machen.
Ev ödevini yapmayı bıraktı/son verdi

sich bedanken bei + Dat/ für + Akkusativ = müteşekil olmak, teşekkür etmek,
Hast du schön bei deinem Onkel für das Geschenk bedankt?
Amcana/dayına hediye için teşşekür ettin mi?/
Ich bedankte mich höflich bei ihm für seine Einladung.
Daveti için ona teşekkür ettim,ona müteşekkilim.
Ich bedankte mich bei meinem Lehrer dafür, mir dieses Thema eingehend beigebracht zu haben.
Öğretmenim konuyu ayrıntılı bana ayrıntılı öğretiği için ona müteşekkilim.

sich / jmdn befreien  von + Dat = birini bir şeyden kurtarmak
Der Feuerwehrmann hat den Mann aus den brennenden Wagen befreiet
İtfayeci adamı yanan araçtan kurtrdı.

sich beklagen/sich beschweren bei + Dativ / über + Akkusativ= bir şeyden birine şikayetçi olmk
Er hat mir darüber beklagt, dass ich zu Besuch nicht komme.
Kendisini ziyaret etmediğimden bana şikayete bulunuyor.
Sie beschwerte sich bei ihrem Chef darüber, dass sie zu viel Arbeit hatte.
Şefine çok işi olmasından şikayete bulunutordu

sich bemühen um + Akkusativ = bir şey için çabalamak
Nach der Absolvierung bemühte er sich um eine Stelle als Deutschlehrer.
Mezun olduktan sonra Almanca öğretmeni olarak iş bulmak için çabaladı.

sich / jdn beschäftigen mit + Dativ = meşgul olmak, etmek
Er beschäftigte sich mit seinem Garten.
Bahçe ile mesgul oluyordu.
Dieses Problem
beschäftigte sie schon lange.
Bu problem onu uzun zamandır meşgul ediyordu.

jmdn bitten um + Akkusativ = bir şey için ricada bulunmak,etmek
Dütfte ich um einen Gefallen bitten.
Bir iyilik rica edebilir miyim?

jmdn danken für + Akkusativ = bir şey için teşekkür etmek
Er dankte ihr für ihre große Hilfe.
Büyük yardımı için teşekkür etti

denken an + Akkusativ = bir şeyi düşünmek
Sie denkt immer an sich selbst.
Hep kendini düşünüyor
Wir denken an meine damalige Kindheit
O zamanki çocukluğumuzu düşünüyoruz.

sich entschuldigen bei + Dativ / für + Akkusativ = birinden bir şey için özür dilemek
Sie hat sich bei ihm für ihr Versehen entschuldigt.
Hatası için ondan özür diledi
Ich möchte mich für das Zuspätkommen entschuldigen.
Geç kaldığım için özür dilemek istiyorum

sich / jmdn erinnern an + Akkusativ = bir şeyi hatırlamak
Ich habe mich an meinen Termin nicht erinnert.
Randevumu hatırlamadım
Ihre Art zu lächeln hat mich an ihre Mutter erinnert.,
Gülüşü annesini htırlatıyordu.

jmdn erkennen an + Dativ= birin bir şeyden tanımak
Er erkannte den alten Freund an seiner typischen Geste.
Eki arkadşını arkadaşının jest ve mimiklerinden tanıdı.

sich erkundigen bei + Dativ/nach + Dativ = birinden bir şey hakkınd bilgi edinmek
Er erkündigte sich beim Arzt nach dem Befinden des Kranken
Doktordan hastanın durumu hakkında bilgi aldı.

jmdn fragen nach + Dativ= birine bir şeyi sormak
Der Lehrer fragte den Schüler nach der Quelle seiner Kenntnisse.
Öğretmen öğrenciye bilginin kaynağını sordu.
Der Fremde fragte den Fahrgast nach dem Weg zum Bahnhof.
Yabancı yolcudan gara giden yolu sordu

sich freuen auf + Akk oder über + Akkusativ= bir şeye sevinmek
Er freut sich bereit auf den Urlaub.
Şimdiden tatile seviniyor.
Ich habe mich darüber gefreut, dass wir uns kennengelernt haben
Tanıştığımıza sevindim

sich fürchten vor + Dativ = bir şeyden korkmak
Sie fürchtet sich vor Hunden.
Köpeklerden korkuyor.
Er fürchte sich davor, ausgelacht zu werden
Gülünç duruma düşmekten korkuyor.

jdm garantieren für + Akkusativ = bir şey için garnti vermek
Ich garantiere dafür, dass das richtig ist.
Bunun doğru olduğuna garanti veriyorum.
Ich garantiere Ihnen dafür, dass das Produkt von hoher Qualität ist.
Ürünün yükek kalitede olduğunu size granti ederim.

gehören zu + Dativ
Sie gehört zur Familie
O aileden sayılır
Es gehört viel Geschickter dazu, seinen Wagen selbst zu reparieren.
Arabanı kendin yıkaman daha şık olur / 
Yaşar Kemal gehört zu den wichtigsten Autoren der türkischen Literatur.
Yaşar Kemal Türk edebiyatının en önemli yazarlarından sayılır.

es geht um + Akkusativ = söz konusu olmak
Mir geht es nur darum, die Wahrheit herauszufinden.
Doğruyu bulmak benim için söz konusudur.
Es geht ums Leben und Tod

geraten in + Akkusativ = olumsuz bir duruma hala düşmek
Ich bin in Panik geraten.
Panikledi.
Früher war er ein berühmter Sänger, aber er ist in Vergessenheit geraten 
Önce ünlü bir şarkıcıydı fakat unutulmaya yüz tutu / unutuldu.

sich / jdn gewöhnen an + Akkusativ = bir şeye alışmak, uyum göstermek, sağlamak
Ich versuche mich an meine neue Umgebung gewöhnen.
Yeni çevreme alışmaya çalışıyorum
Es war schwierig, dass der Mann aus dem Gefängnis an sein neues Leben gewöhnt.
Adamın hapisten çıkıp  yeni yaşantısına alışması zordur.

glauben an + Akkusativ=bir şeye inanmak
Ich glaube nicht an Wunder.
Mucizelere inanmam.

jdn etwas halten für + Akkusativ / von + Dativ = birisini başka karıştırarak bir şey sanmak, düşünmek
Wegen ihrer kurzen Haare habe ich sie für einen Mann gehalten.
Uzun saçları yüzünden onu bir erkek sandım.          
Was hältest du von der Idee?
Bu fikir hakkında ne düşünüyorsun

es handelt sich um + Akkusativ = söz konusu olmak
Es handelt sich um das Geld
Para söz konusudur.

handeln von + Dativ
Der Film handelt vom Untergang des Osmanischen Reiches
Film Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü konu ediliyor.

herrschen über + Akkusativ = hüküm sürmek,hükmetti,hakim olmak
Fatih Sultan Mehmet herrschte über ein riesiges Reich.
Fatih Sultan Mehmet büyük bir imparotorluğa hükmetti.

hoffen auf + Akkusativ = umut etmek, ümit etmek
Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.
Yakında tekrar görüşmeyi ummuyorum.

sich interessieren für + Akkusativ / an + Akkusativ= bir şeyle ilgilenmek
Er interessiert sich für die Technologie.
Teknoloji ile ilgileniyor.

sich irren in + Dativ = bir şeyde yanılmak
Ich habe mich in der Richtung geirrt.
Yönde yanıldım.

kämpfen mit + Dat / gegen + Akkusativ / für + Akkusativ / um + Akkusativ = mücadele etmek
Die beiden Jungen
kämpfen bisschen miteinander.
İki genç biriyle mücadele ediyor.
Wir kämpfen gegen den Rasissmus.
Irkçılığa karşı mücadele ediyoruz.
Bei der Scheidung kämpfte er um sein Kind.
Boşanmada çocuğu uğruna/için mücadele etti.
Ich habe für die Gleichberechtigung
gekämpft.
Eşit hak için savaştım.

es kommt jdn an + auf

 

Deine Aufgabe besteht darin,die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetzt zu schützen

sich konzentrieren auf + Akkusativ= Bir şeye konsantre olmak
Bei diesem Lärm kann ich mich auf meine Aufgabe nicht konzentrieren.
Bu gürültüde görevime dikkatimi veremiyorum/ toplayamıyorum.

sich kümmern um + Akkusativ = ilgilenmek
Wer kümmer sich um meinen Hund, wenn ich im Urlaub bin.
Tatilde olduğumda köğeğimle kim ilgilenecek

lachen über + Akkusativ / an + Dativ
Die Schüler lachten über seine ungeschlicklichkeit.
Öğrenciler becerisizlikliğine güldü.

leiden unter + Dativ / an + Dativ = bir şeyden müzdarip olmak, acı çekmek
Ich leide an der Schlaflosigkeit.
Uykusuzluktan müzdaribim.
Als ich im Ausland war, litt ich sehr unter Heimweh
Yurt dışındayken vatan özleminden acı çekiyordu.

jdm liegt. an + Dativ = bir şeyin sebebi olmak. bağlı olmak
Den Eltern liegt viel daran, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen.
Çocukların iyi bir eğitim almaları ebeveynlerine bağlıdır.

nach/denken über + Akkusativ = bir şeyi ayrıntılı derin düşünmek
Ich muss erst mal darüber nachdenken
Bunu önce düşünmek zorundayım.

sich rächen an + Dativ / für + Akkusativ = birinden bir şey için öç almak,intkam,acısını çıkarmak
Für diese Beleidigung werde ich mich noch an ihm rächen.
Bu hakaretin öcünü ondan alacağım.

jdm raten zu + Dativ = Bir şeyi tavsiye etmek
Arzt hat ihr zu einer Kur geraten
Doktor ona bir kür tavsiye etti.
Der Arzt hat ihm zur Diät geraten

rechnen auf + Akkusativ / mit + Dativ / zu + Dativ
Was, du bist schon da! Mit dir hatte ich noch gar nicht gerechnet
Ne, buradasın. Seni hesaba katmamıştım.
Ich rechne ihn zu meinen Freunden.
Onu aileden sayıyorum.

 

schreiben an + Akkusativ / Dativ
 

sich / jdn schützen vor + Dativ
 

sich sehnen nach + Dativ
 

(sich) sorgen für + Akkusativ / um + Akkusativ
 

sprechen mit + Dativ / über + Akkusativ / von + Dativ

staunen über + Akkusativ

sterben an + Dativ / für + Akkusativ

streiten mit + Dativ / um + Akkusativ

teilnehmen an + Dativ

etwas zu tun haben mit + Dativ

sich unterhalten mit + Dativ / über + Akkusativ

sich verlassen auf + Akkusativ

sich verlieben in + Akkusativ

sich vertiefen in + Akkusativ

vertrauen auf + Akkusativ

verzichten auf + Akkusativ

sich / jdn vorbereiten uf + Akkusativ

jdn warnen vor + Dativ

warten auf + Akkusativ

sich wundern über + Akkusativ

zweifeln an + Dativ

 

 

 

 
(es) geht um + Akk.söz konusu olamak darum,dass
(jdm) raten zu +Dat.birine bir şey tavsiye etmek dazu,dass, Infinitivkonstruktion
eingehen auf + Akk.değinmek,girmek darin,dass
streiten mit Dat. um Akk.biri ile bir şey uğruna kavga etmek
über Akk.bir şey hakkında sert tartışmak
für Akk.bir şey için mücadele vermek,baş koymak
darüber/dass
zwingen zu + Dat.bir şeye zorlamak dazu/dass  Infinitivkonstruktion
abhalten durch + Akk von + Dat.birini bir suretiyle alıkoymak davon,dass
abhängen von + Dat davon/dass/ob/wie/wann
abschreiben von + Dativ. …..
achten auf + Akk.Bir şeye dikkat etmek darauf,dass,ob, Infinitivkonstruktion
addieren mit + Dat.
anfangem mit + Dat. Infinitivkonstruktion
ankommen auf + Akk. dass,ob
antworten auf + Akk.
arbeiten an + Dat.
bei + Dat.
für + Akk.
über + Akk.
…..
auffordern zu + Dat. ….
aufpassen auf + Akk. ….
ausgehen von + Dat.
aushelfen mit + Dat.
beginnen mit + Dat. Infinitivkonstruktion
beharren auf + Akk.
beitragen zu + Dat. ….
benutzen zu + Dat.
beruhen auf + Dat.
bestehen aus + Dat.
in + Dat.
bewerben um + Akk. bei + Dat. darum,dass, Infinitivkonstruktion
bitten um + Akk. darum,dafür,dass, Infinitivkonstruktion
brauchen für + Akk. ….
bürgen für + Akk. ….
denken an + Akk.
von + Dat.
über + Akk.
daran,dass, Infinitivkonstruktion
diskutieren mit + Dat. über + Akk.
duften nach + Dat.
einbeziehen in + Akk.
eindrinken in + Akk.
einigen mit + Dat über + Akk.
einstreiten gegen + Akk.
eintreten in + Akk.
einziehen in + Akk.
entstehen aus + Dat ….
erhaben über + Akk.
erkennen an + Dat. daran,dass
erkranken an + Dat.
erschrecken vor + Dat.
erstaunen vor + Dat.
erzählen von + Dat.
(es) kommen zu + Dat
(es) liegt an + Dat daran,dass, Infinitivkonstruktion
ableiten aus + Dat. ..
feilschen um + Akk. ..
fliehen vor + Dat.
folgern aus + Dat.
forschen nach + Dat.
fragen nach + Dat danach,ob,wann,wo
führen zu + Dat …..
garantieren für + Akk. dafür,dass
gehören zu + Dat dazu,dass
gelangen zu + Dat
geraten in + Dat
glauben an + Akk
gratulieren zu + Dat
grübeln über + Akk
handeln von + Dat
sich um + Akk
darum,dass, Infinitivkonstruktion
hängen an + Dat
hinweisen auf + Akk
hoffen auf + Akk darauf,dass, Infinitivkonstruktion
auf/hören mit + Dativ
 
dass, Infinitivkonstruktion
helfen bei + Dat für + Akk
berichten über + Akk.
beschützen vor + Dat
hindern an + Dat
machen zu + Dat
einschließen in + Akk
beurteilen nach + Dat über + Akk
danken für Akk
einladen zu + Dat dafür,dass
halten für + Akk
von + Dat
davon,dass, Infinitivkonstruktion
informieren über + Akk
warnen vor + Dat davor,dass, Infinitivkonstruktion
zweifeln an + Dat daran,dass, Infinitivkonstruktion
täuschen durch + Akk
kämpfen mit + Dat
gegen + Akk
für + Akk
um + Akk
dafür,dass, Infinitivkonstruktion
dagegen dass
darum,dass, Infinitivkonstruktion

 
klagen über + Akk
konfrontieren mit + Dat für + Akk
korrespondieren mit + Dat
lachen über + Akk darüber,dass
leinden an + Dat
unter + Dat
daran,dass
darunter,dass, Infinitivkonstruktion
lernen aus + Dat
multiplizieren mit + Dat
nachdenken über + Akk darüber,dass,we,wann
neigen zu + Dat
passen zu + Dat
protestieren gegen + Akk
reagieren auf + Akk
rechnen mit + Dat daruf,damit
damit,dass Infinitivkonstruktion
reden mit + Dat über + Akk
richten an + Akk
sich nach + Dat    
….
riechen nach + Dat
schreiben an + Dat
über + Akk
schwören auf + Akk
sich ärgern über + Akk
                     mit + Dativ
darüber,dass, Infinitivkonstruktion
damit,dass
sich aufregen über + Akk
sich äußern über + Akk
sich bedanken bei + Dat für + Akk
sich begnügen mit + Dat ..
sich beklagen bei + Dat über + Akk drüber,dass, Infinitivkonstruktion
sich bemühen um + Akk darum,dass, Infinitivkonstruktion
sch berufen auf + Akk
sich beschränken auf + Akk
sich beschwerden bei + Dat über + Akk darüber,dass Infinitivkonstruktion
sich beiteiligen an + Akk ….
sich beziehen auf + Akk ….
sich entscheiden für + Akk
gegen + Akk
dafür,dagegen,dass
sich entschuldigen bei + Dat für + Akk dafür,dass
sich ergeben aus + Dat
sich erinnern an + Akk daran,dass, Infinitivkonstruktion
sich erkundigen bei + Dat nach + Dat
sich erfreuen auf + Akk
über + Akk
sich fürchten vor + Akk davor,dass, Infinitivkonstruktion
sich gewöhnen an + Akk daran,dass, Infinitivkonstruktion
sich irren in + Dat dasss
sich konzentrieren auf + Akk darauf,dass, Infinitivkonstruktion
sich kümmern um + Akk darum,dass
sich orientieren auf + Akk
an + Akk Dat
nach + Dat
über + Akk
….
rächen an + Akk dafür,dass
schämen vor + Dat
sich schützen vor + Dat
sich sehnen nach + Dat
sich sorgen für + Akk
um + Akk
dafür,dass
sich stören an + Akk ….
sich tauschen in + Dat
sich unterhalten mit + Dat über + Akk darüber,dass,ob,wie,was
sich unterscheiden von + Dat ….
sich verabreden mit + Dat
sich verabschieden von + Dat
sich verlassen auf + Akk daruf,dass, Infinitivkonstruktion
sich verlieben in + Akk
sich verloben mit + Dat
sich verstehen mit + Dat
unter + Dat
….
sich vertiefen in + Dat
sich vorbereiten auf + Akk darauf,dass, Infinitivkonstruktion
sich wehren gegen + Akk
sich wenden an + Akk
sich befreien von + Dat
aus + Dat
sich bekannt machen mit + Dat
sch beschäftigen mit + Dat damit,dass, Infinitivkonstruktion
staunen über + Akk darüber,dass,wie,was
sterben an + Dat
durch + Akk
für + Akk
stimmen für + Akk
stinken nach + Dat
subtrahieren von + Dat
suchen nach + Dat
teilnehmen an + Dat
trauern um + Dat
träumen von + Dat
treiben zu + Dat
trinken auf + Akk
überreden zu + Dat
urteilen nach + Dat über + Akk
verbinden mit + Dat
vereinbaren mit + Dat ..
verneinen mit + Dat
verfügen über + Akk
vergleichen mit + Dat
verhandeln mit + Dat über + Akk
verkaufen an + Akk ….
verlangen nach + Dat ….
vermieten an + Akk
verstoßen gegen + Akk
vertrauen auf + Akk darauf,dass, Infinitivkonstruktion
verurteilen zu + Dat
verzichten auf + Akk
vorbeifahren an + Akk
warten auf + Akk darauf,dass, Infinitivkonstruktion
weinen über + Akk
um + Akk
….
werden zu + Dat
wetteifern mit + Dat in + Dat
wissen über + Akk ….
zahlen für + Akk
zögern mit + Dat ….
Zutun haben mit + Dat  damit,dass,wer,wann,was
zurückführen auf + Akk ….
zurückkommen auf + Akk ….
zusammenhängen mit + Dat
sprechen über + Akk
von + Dat
mit + Dat
für + Akk
gegen + Akk

 

 

Verben mit Präpositionen

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: